תנאי השימוש

א. מבוא

1. ברוכים הבאים לאתר agentek polarshop הפעיל בכתובת agentek-polarshop.co.il
2. אתר זה מוגש ללקוחותינו, במסגרת מאמצינו לקדם ולייעל את השירות.

3. אתר agentek polarshop משמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרי חברת POLAR ולכל מוצר אחר שתבחר החברה למכור במסגרתו (להלן: "האתר").

4. האתר מצוי בבעלותה הבלעדית של חברת אגנטק ( 1987 ) בע"מ ח.פ. 51-124354-5 , בכתובת יורו פארק יקום, בניין איטליה, ת.ד. 21, 6097200 (להלן: "החברה" או "מפעילת האתר") ומנוהל על ידה.
5. תנאי השימוש והרכישה המפורטים להלן ו/או כפי שיפורטו מעת לעת באתר, מגדירים את הזכויות והחובות בעת
השימוש באתר ובעת הזמנת המוצרים המוצעים בו. השימוש באתר אסור למי שלא מלאו לו 18 שנים.
6. עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה ולתנאים נוספים המופיעים באתר. לפיכך הנכם
מתבקשים לקרוא בקפידה את כל הוראות התקנון, בטרם תעשו שימוש באתר. במידה ואינך מסכים להוראה מהוראות
התקנון, הנך מתבקש לצאת מהאתר ולא לעשות בו שימוש.
7. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.
8. בכל שאלה ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות שלנו בטלפון: 09-9657001, או בדוא"ל service1@agentek.co.il.
מוקד שירות הלקוחות נועד לסייע לכם ולתת מענה לבעיות הקשורות בשימוש באתר ולפניות הנוגעות להזמנות
באתר.
9. תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו
מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.
10. כותרות הפרקים בתקנון זה מובאות לשם נוחות והתמצאות בתקנון גרידא ולא ישמשו לשם פרשנותו.

ב. תנאי שימוש כלליים:

11 . תקנון זה הנו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד מסדיר את היחסים בין החברה לבין המשתמשים
באתר.
12. איסור רכישה למטרות מסחריות - הרכישה באתר מותרת אך ורק לצרכים אישיים. חל איסור לרכוש באתר פריטים
לצרכים בעלי מאפיינים מסחריים . מפעיל ת האת ר שומר ת לעצמ ה א ת הזכות שלא לכבד ו/א ו לבטל הזמנות ו/או
רכישות אשר נעשו למטרות מסחריות וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
13 . החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון האתר מעת לעת, להוסיף עליו או לגרוע ממנו, ביחס לאתר כולו,
לחלקו, למאפיינים או ליישומים שלו, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה מוקדמת כלשהי.
האחריות הבלעדית והמלאה להכרת התנאים להלן ושימוש באתר על פ י תנאי ם אל ו חל ה בכל עת על המשתמש
בלבד.
14 . האתר מוצע לשימוש המשתמש בתנאי שיקבל, ללא שינוי וללא תנאי, את התנאים הכלולים בתקנון זה. אם המשתמש
אינו מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, המשתמש אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר, לכל מטרה שהיא. שימוש
המשתמש באתר מהווה את הסכמת המשתמש לתנאי התקנון במלואם וללא כל סייג.
15 . כל אדם א ו חברה או ישות משפטית אחרת המבצע/ ת פעול ה כלשה י באתר , לרבו ת אדם המבצע רכישה (להלן:
"לקוח"), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי הינו מעל גיל 18 שנים, כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו
ולכך שתהליך הרכישה באתר יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
16 . למען הסר ספק מובהר, כי השימוש באתר, לרבות מילוי טפסים אלקטרונים באתר ו/או ביצוע הזמנה באמצעות האתר
ו/או הזמנה של אי אילו מן השירותים הניתנים על ידי מפעילת האתר, מהווה את הסכמת המשתמש לכל תנאיו, ללא
כל הגבלה ו/או הסתייגות והמשתמש באתר מצהיר, כי הוא קרא תקנון זה וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של
תקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת
האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה ו/או כל הפועל מטעמה ו/או כנגד החברות הקשורות עמה, בכל הקשור להוראות
והתנאים של תקנון זה ו/או לפעילותו באתר.
17 . רישומי המחשב של החברה ו/או של החברה המתפעלת את האתר , בדבר הפעולות המתבצעות דר ך האתר , יהוו
ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
18 . תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות. החברה תשתדל לעשות כמיטב יכולתה כדי
להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר. יחד עם זאת יתכנ ו הבדלים שמקורם במגבלות טכניות (כגון:
בעיות גרפיקה, שימוש בצגי מחשב ברזולוציות שונות וכו'). מובהר כי לחברה לא תהיה אחריות בגין ההבדלים הנ"ל.
19 . החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר, אך החברה עושה ככל יכולתה
לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם, העדכני והמדויק ביותר. יובהר, כי עלולים להופיע באתר, בתום לב,
אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
20 . כל המחירים באתר מופיעים בסמוך או על גבי המוצרים ונקובים בשקלים. המחירים כוללים מע"מ, אם הוא חל לפי
הדין ואינם כוללים דמי משלוח.
21 . הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה
מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעתם הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה (הכולל
את מסירת פרטי כרטיס אשראי) . אם עודכנ ו המחירים לפנ י שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים
המעודכנים.
22 . הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות . הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים,
הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
23 . למען הספר ספק, למעט אם נכתב במפורש אחרת, החברה אינה מאפשרת כפל מבצעים ו/או הנחות ואלו לא יחולו על
מבצעים ו/או הנחות קיימים. בכל מקרה בו קיימות מספר הטבות אפשריות שונות ניתן יהיה לממש בעת הרכישה
הטבה אחת בלבד, לפי הגבוהה מביניהן.
24. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר
(כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד, טאבלטים למיניהם וכיו"ב). כמו כן תנאי השימוש חלים על השימוש באתר בין
אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
25 . השירות שניתן במסגרת האתר מוענק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על
ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "אזור השירות"). לא תתאפשר אספקה אל מחוץ לגבולות ישראל. על
מנת לברר אם מען מסוים מצוי באזור השירות ניתן להתקשר למוקד התמיכה. יובהר כי על אף האמור לעיל לחברה
הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.
26 . אספקת מוצרים שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או
ביטחונית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.
27 . החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על-פי שקול דעתה הבלעדית וזאת ללא צורך
במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי החברה בגין שינוי כאמור. מועד החלת
השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור,
תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
28 . החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדית, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות החברה ו/או האתר וזאת ללא
צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.
29. החברה שומרת על זכותה הבלעדית לסרב לתת גישה לאתר או לכל חלק ממנו, לכל משתמש על-פי שיקול דעתה
הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. בנוסף רשאית החברה לחדול מאספקת שירותים לאתר זה ו/או לחדול מהפעלת
אתר זה, כולו או חלקו.

ג. הרשמה לאתר וביצוע הזמנות דרך האתר

30. רכישת מוצרים באתר תתבצע על-ידי לקוח רשום באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר, כי מילוי כל
הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה. הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש, אלא בהתאם
למדיניו ת הפרטיות של האתר המהוו החלק בלתי נפרד מתנאי שימו ש ורכישה אלה. על מנת להבטיח את ביצוע
ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר, במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה
יימסרו פרטים שגויים או לא מדויקים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם ובכל מקרה האחריות לכך
היא על הלקוח בלבד. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים שגויים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח
וטיפול. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
31 . עם ביצוע ההזמנה על-ידי הלקוח, תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע"י חברות
האשראי, תישלח הודעה על כך ללקוח שהעסקה אכן אושרה. פרטי ההזמנה כפי שהזין הלקוח בטופס ההזמנה
ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י
חברת האשראי, תישלח ללקוח הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור אמצעי תשלום אחר. לא ימסור הלקוח
אמצעי תשלום אחר שיאושר, תבוטל ההזמנה.
32 . אישור פעולת הרכישה מותנה בכך שהמוצר אכן קיים במלאי החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה.
יחד עם זאת, אף במידה ולא צוין באתר כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה
והמוצר אינו קיים במלאי, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה
בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף, אשר נגרם לרוכש ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר
תשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה ו/או תבטל החברה את החיוב במידה ובוצע. יודגש כי ייתכנו
מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו - במצבים
אלו תבוטל העסקה, ככל והלקוח חויב הוא יזוכה והלקוח מוותר בזאת על כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום
ששולם לחברה על ידו.
33 . החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לשווק ו/או למכור כל פריט מהפריטים המוצעים על-ידיה באתר וזאת בכל
עת וללא מתן הודעה מראש ולא תהיה למי מהמשתמשים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
34 . יודגש כ י החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח מכ ל סיבה שהיא ולפי שיקו ל דעתה הבלעדי, לרבות,
ומבלי לגרוע מהכלל האמור, כמו במקרים בהם:
34.1. אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים או בלתי מדויקים;
34.2. אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם,
לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר;
34.3. אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל,
לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
34.4. אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע
האתר;
34.5. אם ישנו חוב כספי לחברה או לחברות הקשורות עם החברה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו;
34.6 . אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
34.7 . אם המשתמש או המזמין אינו בן 18 שנים ומעלה.
34.8 . אם בוצעה רכישת פריטים לצרכים בעלי מאפיינים מסחריים.

35 . בעת הרשמה לאתר, יתכן ותוצע אפשרות הרשמה לדיוורים ולקבלת עדכונים מהחברה. ככל וסימן הלקוח כי הוא
מעוניין בקבלת הדיוורים והעדכונים כאמור ולמעט אם דרש הלקוח להסירו מרשימת הדיוורים כאמור, הלקוח מאשר
באופן מפורש כי הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוח עדכונים באמצעות החשבון באתר או
באמצעות הדואר האלקטרוני או במסרונים או בווטסאפ או במדיה חברתית אחרת ובכלל זה עדכוני תוכן, מידע על
שירותים ומוצרים, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר ודברי פרסומת, כמשמעות הדברים
. בסעיף 30 א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב 1982 -
36 . לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה.
לתשומת הלב, אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל
הנהלת האתר.
37. א ם יתבר ר שכרטי ס האשראי ש ל הלקו ח אינו תקף , א ו שחבר ת כרטיס י האשרא י איננה מכבד ת א ת העסקה או
שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או
ביטולה.

ד. התשלום

38. התשלום בגין הרכישה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את
הנתונים שהוזנו למערכת בדף "טופס הזמנה".
39 . על אף האמור לעיל החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שתבחר לפי שיקול
דעתה הבלעדית, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.
40 . תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בחברה בעת מועד ההזמנה.

ה. אספקה

41 . בפרק זה תהיינה למונחים הבאים את המשמעות כדלקמן:
- "יום אספקת המוצר" - היום בו נמסר המוצר ליעד המבוקש.
- "כתובת למשלוח המוצר" - הכתובת אשר נרשמה על-ידי המזמין בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח הזמנות.
- "יום ביצוע ההזמנה" - היום בו אושרה העסקה על-ידי חברת האשראי על-פי הפרטים שהזין המזמין.
- "ימי עסקים" - ראשון עד חמישי (כולל) בין השעות 9:00-16:30 ואינם כוללים את יום שישי, שבת, ערבי חג
וחול המועד.
42 . אספקת המוצרים לרוכשים מתבצעת באמצעות אחת מהדרכים הבאות: איסוף עצמי בתאום מראש; דואר שליחים; או
דואר רשום. האספקה תבוצע במסגרת זמני האספקה המפורטים להלן. למעט אם בוצעה אספקה בדואר רשום, לא
תתאפשר מסירה של פריט ללא נוכחות המזמין והצגת תעודת הזהות שלו.

43 . להלן אפשרויות המשלוח והעלויות בקנייה מהאתר:

43.1 . דואר שליחים - לאחר קבלת ההזמנה ואישורה, המוצר יישלח אליכם, ככל הניתן וככל והוא
מצוי במלאי, כ 7 - ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה, באמצעות דואר שליחים. משלוחים יבוצעו רק בימי עסקים.
על מנת לייעל את המשלוח אל הלקוח, בעת הקניה באתר מומלץ לבחור משלוח לכתובת שבה הנכם נמצאים
רוב היום - בעבודה, בבית או בכל כתובת אחרת לבחירת הלקוח. יובהר כי היות והשילוח מתבצע על-ידי
חברת שילוח חיצונית, זמני הגעת המוצר עשויים להשתנות עקב סיבות שאינן בשליטת החברה וללקוח לא
תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בגין פעילות חברת השילוח ולרבות בגין זמני אספקת
המוצר, אופן האספקה, פגימת המוצר בידי חברת השילוח וכד'. בנוסף החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו
אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד
שלישי, כתוצאה משילוח בדואר השליחים.
• עלות משלוח בתחומי גדרה - חדרה: 30 ש"ח
• מעבר לזה: 40 ש"ח

43.2 . דואר רשום (ללא חיוב)- לאחר קבלת ההזמנה ואישורה, המוצר יישלח אליכם, ככל הניתן וככל והוא מצוי
במלאי, עד 14 ימי עסקים מיו ם ביצו ע ההזמנ ה באמצעות דואר רשום. יובהר, כי היות והשילוח מתבצע
באמצעות דואר ישראל, זמני הגעת המשלוח עשויים להשתנות עקב סיבות שאינן תלויות בחברה וללקוח לא
תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בגין פעילות דואר ישראל ולרבות בגין זמני אספקת
המוצר, אופן האספקה, פגימת המוצר בידי דואר ישראל וכד'. בנוסף החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים
ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי,
כתוצאה משילוח באמצעות דואר ישראל.
44 . החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי השירות והמשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה ואינה מתחייבת
להודיע מראש על השינוי.
45. מבלי לפגוע מהאמור לעיל, החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים ללקוח כתוצאה מאירועים שאינם
בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים
שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
46. ניתן לשנות את אופן השילוח באמצעות הטלפון (המפורט בסעיף 41 לעיל), לשירות הלקוחות בתוך שעה מרגע
ההזמנה, במהלך ימי העסקים. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת המוצרים שבחר הלקוח לרכוש
וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של עסקה בתשלומים, ייתכן ודמי המשלוח ייגבו במסגרת התשלום הראשון.

ו. ביטול עסקה והחזרת מוצרים

47 . האמור בפרק זה כפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981- (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ולכל דין.
48 . על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולהשוותו הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.
49. בידי הלקוח לבטל את ההזמנה שנעשתה וזאת בהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן ותקנותיו ובהתאם לכל דין.
50 . במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין, יינתן זיכוי כספי מלא ללקוח למעט, דמי המשלוח אותם
שילם הלקוח בעת הזמנת המוצר ולמעט דמי ביטול עסקה בשיעור של 5% ממחיר הטובין או 100 ש"ח, לפי הנמוך
מביניהם.
51 . הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שנעשה בו שימוש, ללא פגם וללא נזק ובאריזתו המקורית שלא נפתחה על-ידי
הלקוח. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המזמין. כן יובהר, כי לחברה יה א שיקו ל הדעת
הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר. יובהר כי ניתן להחזיר את הפריט, כאמור - תוך 7 ימי עסקים, לכל היותר מיום
קבלתו, למעט מוצרים שנרכשו בהנחה או במבצע כמובהר להלן.
52. כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. מובהר כי לא
יינתן כל זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
53 . החזרת המוצרים תעשה על-ידי הלקוח באופן אישי במשרדי החברה בכתובת המפורטת בסעיף 41 לעיל. לא ניתן
להחזיר מוצר באמצעות שליחתו אל החברה בדואר רשום.
54 . פריטים שירכשו במהלך מבצעי הנחות מיוחדים אינם ניתנים להחזרה ולא ינתן בגינם זיכוי.

ז. שירות טלפוני

55 . ביצוע הזמנה ורכישה על ידי הלקוח יכול להתבצע הן באמצעות אתר האינטרנט, והן באמצעות תקשורת טלפונית בין
הלקוח לחברה. החברה תהיה רשאית להקליט חלק מהשיחות במוקד השירות למטרת ביקורת ו/או תיעוד ו/או שיפור
השירות.
56 . לקוח שביצע הזמנה באתר רשאי, בכפוף להוראות תקנון זה, לשנות/לבטל את ההזמנה או להחזיר מוצר כלשהו מתוך
ההזמנה באמצעות פנייה טלפונית למוקד שרות לקוחות.
ח. אחריות
57 . אחריות למוצרים - לפריטים הנמכרים דרך האתר תינתן תעודת אחריות מאת היצרן. למען הסר ספק, הפעלת
האחריות למוצרים תיעשה אך ורק על-פי התנאים שקבע היצרן ולא תהיה ללקוח כל טענה בעניין זה. החברה ו/או מי
מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שיגרם לפריטים שנרכשו עקב שימוש שיעשה על-ידי הלקוח שלא בהתאם להוראות
היצרן.
58. החברה איננה אחראית לנזק כלשהו (נזקי רכוש ונזקי גוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא")
שייגרם ללקוח החברה ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ו/או אי
אספקת המוצרים הנרכשים כולם או חלקם, ו/או כל נזק שייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של
הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת
על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר
ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח או באמצעות כרטיס האשראי מטעמו
וכיוצב'.
59. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות
שביצע הלקוח בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כמות מוצרים, סוגם וכו' ו/או טעות בהקלדת כתובתו, טעות
בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.
60. למע ן הס ר ספק , מובה ר בזא ת כ י פרטי המוצרים, תיאורם וכל מידע על המוצרים נמסרים לחברה על ידי יצרני
המוצרים והאחריות למידע, טיבו ואמינותו מוטלת כולה כאמור על היצרנים כאמור. תמונות המוצרים נועדו להמחשה
בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה למוצר הנמכר ולחברה לא תהיה כל אחריות בגין הבדלים אלה. מבלי לגרוע
מהאמור, במקר ה ש ל א י התאמה , האמו ר במל ל גוב ר ע ל המופי ע בתצלום והאמור בגוף המלל גובר על האמור
בכותרת המוצר.
61. במקרה בו נפלה טעות מהותית בפרסום באתר בתום לב, בין היתר, בכל הנוגע לתיאורם של המוצרים או השירותים
ו/או למחירם ולרבות טעות רישום באתר, תהיה החברה רשאית לבטל את הזמנת המוצר שלגביו נפלה טעות כאמור
ולזכות את חשבון המזמין בהתאם.
62 . הלקוח פוטר את החברה מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה
טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
63 . החברה לא תהיה אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה
ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק - מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר, הפסקת
חשמל וכד'.
64 . החברה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה
בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקסימיליה) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או
ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם.
65 . החברה לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור
למוצרים שיירכשו מהחברה ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לחברה והכל בכפוף לאחריות
החלה על פי כל דין.
66 . החברה לא תהא אחראית על תוכנ ם ש ל אתרי ם שקישו ר אליה ם מופי ע באת ר החברה, ככל שיופיעו ולא תשא
באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עמם ולא תהיה אחראית לכל
נזק ישיר או עקיף שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע באתרים שקישור אליהם מופיע באתר
החברה.
67 . מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תשא החברה בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו
על ידי הלקוח.
ט. פרטיות ואבטחת האתר
68 . בפרק זה, "מידע אישי" פירושו כל מידע שניתן לעשות בו שימוש באופן סביר על-מנת לזהות את הלקוח, לרבות שמו
הפרטי ושם משפחתו, כתובתו, מספר הטלפון שלו ועוד.
69 . אם לקוח סבור שפרטיותו נפגעה במהלך השימוש באתר, עליו לפנות אל החברה באמצעות מכתב או הודעת דוא"ל
שתשלח לכתובת החברה כמפורט בסעיפים 4 ו 8 - לעיל. נציגי החברה יעמדו לרשות הלקוח לצורך כל בקשה,
תגובה, שאלה או תלונה.
70 . רכישות באתר כרוכות ברישום או במסירת פרטים ומידע אישי. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. ללא מסירת
הפרטים המתבקשים בשדות החוב ה ל א יוכ ל הלקו ח לבצע רכישו ת באתר . ע ל הלקו ח למסו ר ר ק פרטי ם נכונים,
מדויקים ומלאים. הפרטים והמידע האישי שימסור הלקוח וכן פרטים נוספים אודות שימושו באתר, יישמרו על-ידי
החברה. הלקוח אינו חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמת הלקוח וברצונו
החופשי.
71 . בעת שלקוח משתמש באתר, עשויה החברה לאסוף מידע על נוהגיו ביחס לשימוש באתר, לרבות מידע שקרא הלקוח,
שבאמצעותם (IP address) העמודים שבהם צפה, השירותים שעניינו אותו, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט
ניגש הלקוח לאתר, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותו, סוג מכשיר הקצה שברשותו ועוד. בנוסף, החברה רשאי
לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי)
בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע הנוגע לפעילות הלקוחות באתר.
72 . בפרטים ובמידע האישי שימסור הלקוח ובפרטים שתאסוף החברה במהלך השימוש שיעשה הלקוח באתר, ייעשה
שימוש בהתאם להוראות התקנון או על פי הוראות כל דין, למטרות הבאות:
72.1. כדי לאפשר ללקוח להשתמש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים שהוא מציע;
72.2. כדי לזהות את הלקוח במהלך כניסות חוזרות שלו לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממנו להזין בכל פעם
את פרטיו מחדש;
72.3. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים
לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את החברה
לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה את הלקוח אישית;
72.4. כדי לאפשר לחברה להתאים את השירותים באתר להעדפות הלקוחות;
72.5. כדי לשלוח אל הלקוח מעת לעת מידע ודיוורים כאמור בתקנון זה;
72.6. ליצירת קשר עם הלקוח כשהחברה סבורה שקיים צורך בכך;
72.7. לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה את הלקוח אישית;
72.8. לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר;
72.9 . כדי לאכוף את תנאי השימוש באתר, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-
מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשהחברה סבורה בתום-לב כי עליה לעשות כן;
72.10. לכל מטרה אחרת, המפורטת בתקנון זה.
73 . החברה לא תעבי ר לצדדי ם שלישיים את המיד ע האישי שמס ר הלקוח והפרטי ם שנאספ ו על פעילותו באתר , אלא
במקרים שלהלן:
73.1. ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר;
73.2. אם הלקוח יפר את הוראות תקנון האתר, או אם יבצע באמצעות האתר, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי
החברה כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
73.3. אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לה למסור את פרטי הלקוח או
את המידע אודותיו לצד שלישי;
73.4. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין החברה ו/או מי מטעמה;
73.5. בכ ל מקרה שהחברה תסבו ר כ י מסירת המיד ע נחוצה כדי למנו ע נזק חמו ר לגופו או לרכושו של הלקוח או
לגופו או לרכושו של צד שלישי או החברה או מי מטעמה;
73.6. החברה תהיה רשאית להעביר את פרטי הלקוח והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשה באתר לחברות או
לארגונים אחרים הקשורים לחברה ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות תקנון זה;
73.7. לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בחברה וכן עם
ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה לא
תחשוף בפניהם ביודעין את זהות הלקוח ללא הסכמתו;
73.8. אם החברה תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את מבנהו
המשפטי, לרבות במקרה בו תעביר פעילות האתר ו/או כל חלק ממנו לצד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר
לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודות הלקוח ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפי הלקוח את הוראות
תקנון זה;
73.9. על-פי בקשתו המפורשת של הלקוח.
74 . לחברה מאגר רשום על פי כל דין. שימוש באתר מהווה הסכמה של המשתמש להיכלל במאגר מידע זה.
75 . המיד ע שהחבר ה אוספ ת נשמ ר במאג ר המיד ע שלה , המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים
להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט בתקנון זה נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת
חברות סטטיסטיקה וכיו"ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמת הלקוח למדיניות זו,
מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.
76. בהתאם, החברה ו/או מי מטעמה יהא רשאי לפנות אל הלקוח באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ובדואר אלקטרוני,
ו/או באמצעות פנייה טלפונית ו/או באמצעות פנייה במסרונים, בווטסאפ ובמדיה חברתית אחרת, כפי שתהיה מעת
לעת, למטרות קידום מכירות ושיווק. במסגרת זו תהא החברה רשאית להעביר ללקוח מידע כלשהו על החברה ו/או
מי מטעמה, לרבות מידע בדבר מוצרים, שירותים ומבצעים הנמכרים ו/או החלים ו/או הניתנים על ידי החברה ו/או מי
מטעמה ו/או מי באמצעותה.
77 . במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגר המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך לחברה בכתב בהתאם להוראות כל
דין.
78 . החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמיד ע שתאסו ף אודות דפוסי השימוש של הלקוח באתר
לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים
שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח.

י. זכויות יוצרים

79 . זכות היוצרים בכל המידע המופיע באתר, לרבות התמונות, המדיה, הכתבות והטקסט באתר, כמו גם עיצוב האתר,
בכל יישומי התוכנה שבו וכל מודול אח ר הקשו ר ע ם האתר הינם קניינה של החברה בלבד, והכל אלא אם נקבע
מפורשות כי הם שייכים לאחר.
80 . אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים
וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.
81 . אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים באתר, ברשימת המוצרים המופיעים באתר או
בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.
82 . אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה
של החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל ותינתן). שם אתר , ש ם החברה וכ ן ש ם המתחם
של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא), הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין (domain name)
לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש.
83 . ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה), שנמסרו לפרסום באתר על ידי החברות שמוצריהן מוצעים
למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.
84 . כל התוכן המילולי, אייקונים וכל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני
מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה.
85 . יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד ובכפוף לכל דין.
86 . אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט
אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.
Crawlers, Robots, Data 87 . אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג
וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין mining
להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
גלויה או סמויה. ,(Frame) 88 . אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת
89 . אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת,
המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

יא. שמירה על סודיות

90 . החברה נוקטת בכל האמצעים המקובלים והסבירים לשם אבטחה והגנה על הנתונים באתר וזאת, בין היתר, על-ידי
שימוש במערכות מתקדמות לאבטחת נתונים. יחד עם זאת, למרות מאמצ י החברה לאבטח את הנתונים המצויים
באתר, יתכנו מקרים של פריצה למערכות המידע של האתר וחשיפת נתונים שבהן לגורמים שלישיים כלשהם. החברה
ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות כלשהי בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף אשר יגרם למשתמש כלשהו ו/או למי מטעמו
עקב כך.
91. החברה אינה אוגרת במחשביה ו/או במאגר מידע מספרי כרטיסי אשראי של לקוחות. במקרים שאינם בשליטת
החברה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או
למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. החברה מתחייבת לא לעשות
שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה
והעברת אינפורמציה ללקוח.
92 . הנהלת החברה עושה מאמץ לספק ללקוח שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת
שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-
מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי
התקשורת לאתר, אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.

93. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו
ללקוחות ע"י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן,
פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו"ב, תוצאות,
ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו
באמצעותו.

יב. קישורים

להלן: "קישורים") לאתרים אחרים (להלן: "אתרי צד ג'"). הקישורים נועדו ) (Links) 94 . באתר ז ה נמצאי ם קישורי ם
לצרכי החברה לנוחיות המשתמש בלבד. החברה אינה אחראית לתוכן החומר ו/או המידע ו/או הפרסומים הנמצאים
באתרי צד ג'. אתרי צד ג' אינם בשליטת החברה, התכנים בהם אינם מטעמה של החברה ו/או מפוקחים על ידה, ועצם
הקישור אליהם אינו מעיד על הסכמת החברה לתוכנם ו/או מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, להקפדה
על דיני הפרטיות הנוהגת בהם ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם.
95 . מובהר אפוא, כי החברה אינה אחראית לתכני אותם אתרים אליהם מוליכים הקישורים המצויים באתר ואינה אחראית
לשימוש בהם ו/או להסתמכות עליהם.
96 . החברה רשאית לשנות, להוסיף ולהסיר קישורים מעת לעת לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי וכן רשאית להימנע
מהוספת קישורים חדשים, הכול לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.
97 . המידע המצוי באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים המקושרים.
98 . החברה אינה אחראית בגין כל אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע הניתן
במסגרת האתרים המקושרים או שימוש בו. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן אישור, המלצה או העדפה על-ידי
החברה לאות ם אתרים , לרבו ת מסמכי ם ו/א ו מידע ו/א ו וכ ל חומ ר אח ר הנמצאי ם בהם , למפעיל י אתר י צד ג ' או
למוצרים המוצגים בהם.
99 . במועד הכללת כל קישור באתר זה, נמצא שהמידע באתר צד ג' המקושר מתאים למטרות האתר וכי הקישור עצמו
הינו תקין. ואולם, ייתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר צ ד ג ' המקושר . אם המשתמש סבו ר שאי ן אתר צד ג'
המקושר ו/או המידע המצוי בו מתאימים לאתר זה ו/או למטרות החברה או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא
מתבקש להודיע על כך לחברה.
Links) 100 . אין ליצור קשר ) בין האתר ובין כל אתר אחר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים גזענות, אלימות או
אפליה פסולה, תכנים המנוגדים לחוק או תכנים המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

יג. שעות פעילות באתר

101. הקלדה של הזמנה באתר אפשרית בכל שעות היממה, למעט א ם האתר מושבת לצור ך תחזוקתו ו/א ו מכ ל סיבה
אחרת. מועד האספקה של ההזמנה כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
102. שעות הפעילות של מוקד שרות לקוחות הינן בימים א' - ה' בשעות 09:00-16:30
103. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי שעות הפעילות של מוקד
שירות הלקוחות והחברה איננה מחויבת למועדים אלה.
יד. החוק החל והתניית שיפוט
104 . על ההתקשרות בין הלקוח לבין החברה זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.
105. החברה והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי
נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבתי המשפט המוסמכים בתל
אביב-יפו בלבד ולא בבתי משפט בעיר אחרת.
106 . אין לבצע או לנסות לבצע פעולות לשיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק:
106.1 . חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים.
106.2 . בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירותו.
106.3 . שיבוש ו/או ניסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.
107 . החברה תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בפרק זה.